Samaziniet izmaksas zemes transformācijai jeb atmežošanai līdz pat 80% 

Pārdodam kompensācijas tiesības meža zemes transformācijai(atmežošanai). Sagatavojam dokumentāciju meža zemes transformēšanai par apbūves vai lauksaimniecības zemi, veicot to transformāciju (atmežošanu), izmantojot sertificētu kompensācijas audzi, tā palīdzot Jums samazināt izmaksas līdz pat 80%.

 

 
 

Atmežošana jeb zemes transformācija

Samaziniet izmaksas un laiku, izmantojot jau mūsu ieaudzētās platības kā kompensācijas audzi.

 

Teritorijas uzmērīšana

Sertificēts mērnieks veiks atmežojamās daļas platības uzmērījumus.

Meža attīrīšana

Izzāģēsim un attīrisim Jums vajadzīgo platību, lai varētu to izmantot būvniecībai vai lauksaimniecībai.

 Kompensējamās        zemes platības

Atmežošana – Valsts meža dienests nosaka, ka platību, ko atmežo, vajag kompensēt. Likums atļauj iegādāties kompensācijas tiesības – meža zemes transformācijai uz apbūves un lauksaimniecības zemi. Samaziniet izmaksas, plānojot būvniecību vai lauksaimniecības zemes ierīkošanu meža zemēs, pilsētas mežos, ūdens aizsargjoslās, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā

Apmežošana

Īpašumā esošās apmežotās zemes dod iespēju tās izmantot trešo personu meža zemju atmežošanai un kompensācijas tiesību nodošanai, ko nosaka noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Šādiem mērķiem, kuri definēti meža likuma 41. panta pirmajā daļā, likumdevējs ir definējis gadījumus, kad meža platību atmežo, ja tas nepieciešams:

  • būvniecībai, 
  • derīgo izrakteņu ieguvei,
  • lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai,
  • īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai,
  • valsts sauszemes teritorijas aizsardzības un neaizskaramības nodrošināšanai vai valsts apdraudējuma situācijas novēršanai militārajos objektos un to aizsargjoslās,
  • ja personai ir izdots kompetentas institūcijas administratīvais akts, kas tai piešķir tiesības veikt minētās darbības, un persona ir kompensējusi valstij ar atmežošanas izraisīto negatīvo seku novēršanu saistītos izdevumus (kompensācija).
 

Atmežošana

Var atmežot zemes gabalu, kuras oglekļa dioksīda piesaistes potenciāla samazināšanos kompensē ar meža ieaudzēšanu un kurai saskaņā ar šo noteikumu pielikumu koeficients 
K1 = 1 (nav mežsaimnieciskās darbības aprobežojumu), kompensācijas apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:
Z = S x B1 x K2, kur
Z – kompensācijas apmērs (euro);
S – atmežojamā platība (ha);
B1 – konstanta vērtība (142,29 euro) par hektāra atmežošanu (euro/ha);

K2 – koeficients atkarībā no atmežošanas mērķa.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.698)

 

Apmežošana

Īpašumā esošās apmežotās zemes dod iespēju tās izmantot trešo personu meža zemju atmežošanai un kompensācijas tiesību nodošanai. Ko nosaka noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.